اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نادر نادری

دکترای مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~n.naderi
n.naderirazi.ac.ir
0000-0002-3346-7032

سردبیر

کامبیز طالبی

دکترای مدیریت صنعتی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~ktalebi
ktalebiut.ac.ir
0000-0002-2448-6581

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

محمود احمدپور داریانی

دکترای مدیریت منابع انسانی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~ahmadpor
ahmadporut.ac.ir

h-index: 9  

سهراب دل‌انگیزان

دکترای علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~delangizan
delangizanrazi.ac.ir
0000-0001-8392-1996

h-index: 4  

کیومرث زرافشانی

دکترای ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه رازی

agr.razi.ac.ir/~zarafshani2000
zarafshani2000yahoo.com
0000-0002-2574-6197

بهمن سعیدی پور

دکترای مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور

bahman_saeidipourpnu.ac.ir
0000-0001-5644-9972

h-index: 9  

کیومرث سهیلی

دکترای علوم اقتصادی استاد دانشگاه رازی

ksohailirazi.ac.ir
0000-0002-2586-3131

کامبیز طالبی

دکترای مدیریت صنعتی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~ktalebi
ktalebiut.ac.ir
0000-0002-2448-6581

h-index: 13  

رضا محمدکاظمی

دکترای مدیریت و برنامه ریزی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/fa/~r_mkazemi
r_mkazemiut.ac.ir
0000-0002-5442-7857

h-index: 9  

نادر نادری

دکترای مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~n.naderi
n.naderirazi.ac.ir
0000-0002-3346-7032

جهانگیر یدالهی فارسی

دکترای مدیریت استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ent.ut.ac.ir/~jfarsi
jfarsiut.ac.ir
0000-0002-7941-9175

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالله صوفی

دکتری علوم اقتصادی استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا

soofiuwplatt.edu
0000-0002-9740-8146

h-index: 19  

ایرج هشی

دکتری علوم اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه استافوردشر

i.hashistaffs.ac.uk
0000-0002-0084-8605

h-index: 26  

مدیر داخلی

بیژن رضایی

دکترای مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/fa/~b.rezaee
b.rezaeerazi.ac.ir
0000-0001-8753-5136

مدیر علمی و اجرایی

یوسف محمدی‌فر

دکتری مدیریت بازاریابی دانشیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی

mohamadifarrazi.ac.ir
0000-0002-7357-0886

h-index: 4  

دستیار سردبیر

فرحناز رستمی

دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار دانشگاه رازی

agr.razi.ac.ir/~fr304
fr304yahoo.com
0000-0002-2636-0894

h-index: 5  

دبیر تخصصی

زینب صادقی

دکترای مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه فرهنگیان

zeinabsadeghicfu.ac.ir
0000-0001-9037-3879

h-index: 5  

دستیار مدیر اجرایی

احسان خسروی

دکترای کارآفرینی استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی

e.khosravi1369gmail.com
09187217599
0000-0002-4143-090X

h-index: 4  

کارشناس نشریه

معین سلیمانی

دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه رازی

ms.moeinoutlook.com
0000-0002-5705-1955

ثریا شریفی

کارشناس ارشد، دانشگاه رازی

s.sharifirazi.ac.ir
08338360650
0000-0002-1097-8403