فرایند پذیرش مقالات

1. نشریه "آموزش و مدیریت کارآفرینی" نشریه‌ای است که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی، بنای آن بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در این راستا این نشریه، رویۀ داوری دوسو ناشناس (Double Blind Peer Review) را برگزیده است؛ بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری آگاه می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده آگاهی می‌یابد؛ این امر موجب می‌شود که داوری تنها به‌ شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت گیرد. مقاله به سه داور ارسال خواهد شد و داوران یک ماه فرصت خواهند داشت نظرات خود را اعلام کنند. بعد از دریافت نظراتِ حداقل دو داور، سردبیر در خصوص وضعیت مقاله تصمیم‌گیری می‌کند.

2. ضروری است نویسندگان، پیش از ارسال مقاله از طریق سامانة نشریه، راهنمای نویسندگان را به طور کامل مطالعه و مقاله خویش را دقیقاً بر اساس آن تنظیم و سپس ارسال نمایند.

3. پس از ارسال، سردبیر مقاله را بررسی می­‌کند تا با تمام اصولی که در راهنمای نویسندگان ذکرشده تطبیق داده شود. مقالاتی که در قلمرو نشریه و اهداف آن نباشند، یا مقالاتی که با آئین نوشتاری این نشریه خیلی تفاوت داشته باشند، از فرایند داوری کنار گذاشته می­‌شوند؛ ولی مقالاتی که با اهداف نشریه مطابقت داشته باشند؛ امّا ساختار آنها اصلاح‌­پذیر باشد، دبیران یا سردبیر نشریه آنها را بررسی و نکات قابل اصلاح را به نویسنده اعلام خواهند کرد. این مرحله به­ طور معمول هفت تا ده روز به ­طول خواهد انجامید. پس از اصلاحات، اگر سردبیر تشخیص دهد که اصلاحات انجام شده است، یا نویسنده اصلاحات را جدّی گرفته و امید آن می‌رود که با راهنمایی بیشتر، روال نگارشی خود را در طی فرایند داوری اصلاح کند، مقاله را در جریان فرایند داوری قرار خواهد داد.

4. فرایند پذیرش مقالات منطبق بر نمودار زیر صورت می‌پذیرد: