آسیب‌شناسی نظام آموزش مهارتی در هنرستان کشاورزی شهرستان سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

در عصر حاضر آموزش برای اقتصاد دانش‌بنیان بسیار حیاتی است. آموزش باعث ایجاد سرمایه انسانی می‌‌شود. توانایی‌های افراد را افزایش می‌دهد، بهره‌وری اقتصادی را در پی دارد و توسعه و پذیرش فناوری‌های مرزی را تسهیل می‌کند. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، کاهش رشد اقتصادی و شکست در رقابت‌­های بین‌­المللی به نحوی متأثر از عملکرد نظام آموزشی می‌­باشد. لذا انجام اصلاحات در نظام آموزش باید به سمت تطابق هرچه بیش­تر با اقتصاد دانش‌محور در حرکت باشد. از این‌رو این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی نظام آموزش مهارتی در هنرستان کشاورزی شهرستان سنندج انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر ماهیت، جزء پژوهش‌های کیفی و از نوع مطالعات موردی است. جامعۀ مورد مطالعه شامل کلیۀ هنرجویان و هنرآموزان هنرستان کشاورزی شهرستان سنندج است که به روش هدفمند از نوع گلوله­‌برفی انتخاب شدند. با انجام 24 مصاحبه نیمه ساختاریافته با میانگین زمانی حدود 70 دقیقه اشباع نظری داده‌‌ها حاصل شد. برای ترسیم ماتریس سوات و استخراج استراتژی­‌ها از بحث گروهی متمرکز (گروه 7 نفره) استفاده شد. بر اساس نتایج مصاحبه با هنرجویان مهم‌ترین شاخص‌ها در نقاط ضعف (عدم رضایتمندی از مسئولان)، قوت (کیفیت تدریس هنرآموزان)، فرصت (موقعیت مناسب استان در بخش کشاورزی) و تهدید (مشکلات فرهنگی) بیان شد. از نظر هنرآموزان، در نقاط ضعف (فرآیند جذب هنرجویان)، قوت (کیفیت سیستم مدیریتی)، فرصت (بهبود سیاست­‌های آموزش و پرورش) و تهدید (مشکلات فرهنگی) به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های ماتریس سوات شناسایی شدند. در پایان راهبردهایی جهت کاهش آسیب­‌های نظام آموزشی در هنرستان کشاورزی شهرستان سنندج ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات