دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، اسفند 1402، صفحه 124-1