طراحی الگوی مدرسه کارآفرین با تأکید بر استقرار زیست‌بوم کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، دانشکده انسانی، مؤسسه آموزش عالی شفق، تنکابن، ایران.

چکیده

امروزه در کشور ما کلمه کارآفرینی به‌منزله ابزاری جهت ارائه نمایش­‌های گوناگون از جنس اشتغال بر زبان آورده می­‌شود. با این‌حال توسعه آن در جامعه مشهود نیست. در دنیا از آموزش کارآفرینانه در جهت ایجاد درک صحیح و افزایش قصد کارآفرینی استفاده می­‌شود. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدرسه کارآفرین با تأکید بر استقرار زیست‌بوم کارآفرینانه است. این مطالعه با رویکرد کمی و با روش توصیفی همبستگی انجام شد. به همین منظور 151 نفر از متخصصان آموزش‌­وپرورش، فنی‌­وحرفه‌­ای و اعضای هیأت علمی در رشته‌­های مرتبط با روش نمونه‌گیری در دسترس مشارکت داشتند. از پرسشنامه محقق‌­ساخته برای گردآوری داده‌­ها و از تحلیل عاملی (اکتشافی و تأییدی) برای ارائه مدل استفاده گردید. از آزمون‌­های برازش مدل به جهت اعتبارسنجی مدل به‌کارگیری شد. بررسی اعتبار پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی و بررسی پایایی با شاخص ضریب آلفای کرونباخ انجام شد. در نهایت اکوسیستم کارآفرینانه، فردی­ سازی برنامه درسی، تعهد ذینفعان، معلم کارآفرین، رهبر کارآفرین، شتاب­دهنده مدرسه­ای، هدف ارزش­آفرین، فضای کار اشتراکی، شبکه‌سازی و سیستم ورودی به‌عنوان ده عامل تبیین‌کننده سازه مدرسه کارآفرین استخراج شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات