دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه مدیریت دانش و خودکارآمدی کارآفرینی با نقش میانجی رهبری کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22126/eme.2023.8969.1024

بابک شایسته؛ رضا احمدی؛ عبدالامیر منصوری


تحلیل وضعیت بازاریابی کارآفرینانه باغداری در شهرستان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22126/eme.2023.9452.1043

بابک لرستانی؛ فرحناز رستمی؛ نعمت اله شیری؛ مژگان خوش مرام


مدل راهبری دولت در بهبود فضای کارآفرینی در ایران با تاکید بر بهبود فرهنگ کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22126/eme.2023.9258.1032

یوسف محمدی فر؛ محمدرسول الماسی فرد؛ حدیث پورجمشیدی


عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه در استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22126/eme.2024.9889.1059

صادق فیض اللهی؛ علیرضا شیرمحمدی؛ رحمن میرزائیان؛ شیث سهراب زاده


بررسی تاثیر آموزش مشاغل و فرصت های شغلی در تقویت نگرش کارآفرینانه دانش آموزان پایه ششم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22126/eme.2024.10280.1090

زهرا رجایی لاری؛ فرنوش اعلامی؛ حامد عباسی کسانی


ارزیابی راهبردهای توانمندسازی کارکنان صنایع تبدیلی کشاورزی با هدف تقویت روحیه ‏کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی دنون لبنی پارس) ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

10.22126/eme.2024.10317.1092

روح اله حسینی؛ شهریار ماله میر چگینی


تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه با نقش تعدیلگری سلامت روانشناختی در بین دانشجویان روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22126/eme.2024.10356.1093

مهرداد شفیعی؛ زهرا امیری


مدل‌ سازی کاربرد رایانش ابری در کسب‌وکارهای کوچک (با تمرکز بر صنایع دستی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1403

10.22126/eme.2024.10404.1095

محسن اعظمی؛ محدثه نادرشاهی؛ سیده ناهید حسینی


مربی گری شناختی - رفتاری برای تغییر باورهای محدودکننده‌ی اقدامات کارآفرینانه: راهبرد تغییر مبتنی بر نظر خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22126/eme.2024.10112.1085

زهرا قیافه داوودی؛ احسان چیت ساز؛ محمد حسن مبارکی