دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، شهریور 1402، صفحه 1-114 
روند تولید ابتکارات کارآفرینانه اجتماعی با رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 97-114

10.22126/eme.2023.9409.1040

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ ابوالفضل خلجی؛ فاطمه خوش بیانی آرانی